Dematerializacja akcji w 2021, czyli elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Zgodnie z podpisaną 6.09.2019 r. przez prezydenta ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) do 30.09.2020 r. każda niepubliczna spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz PSA jest zobowiązana do podpisania umowy z podmiotem, który zostanie uprawniony do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast do 30.06.2020 r. należy zdecydować się co do wyboru podmiotu.

Według nowych przepisów 1.01.2021 r. wszystkie akcje w formie dokumentowej tracą swoją ważność i muszą zostać zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym. Niedostosowanie się do obowiązującego prawa grozi naniesieniem na spółkę kary grzywny siegającej nawet 20 tys. PLN.

Komu powierzyć prowadzenie rejestru?

Podmiot prowadzący rejestr musi zostać wybrany przez walne zgromadzenie spółki spomiędzy tych, które posiadają licencję KNF.  Elektroniczny rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych. Będzie poddawany regularnym aktualizacjom, w jego ramach będzie można zamawiać i generować świadectwa depozytowe oraz wyciągi, wypłacać dywidendę.

Wpisów będzie dokonywać podmiot prowadzący rejestr na żądanie spółki nie później niż tydzień od dnia otrzymania żądania. Jeśli żądanie wysunie inna osoba mająca interes prawny, zostanie ona poddana ocenie podmiotu.

Oczywiście prowadzenie takiego rejestru dla każdej spółki wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego należy wybrać rozsądnie. Do profesjonalistów w branży należy dom maklerski Q Securities.

W ramach usługi prowadzenia rejestru deklarują m.in. skompletowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu, przygotowanie projektów wezwań oraz wzorów zgód i oświadczeń koniecznych do składania przez akconariuszy dokumentów w danej spółce, protokołów odbioru dokumentów akcji, zbioru klauzul, harmonogramu działań, klarownego i zrozumiałego skryptu opisującego sposób implementacji dokumentów.

Q Securities cechują wysokie standardy bezpieczeństwa IT. Wszystko odbywa się w najnowszym internetowym systemie obsługi rejestru przez akcjonariuszy oraz spółkę z 24-godzinnym dostępem i wykwalifikowanym wsparciem technicznym.